Outsourcing

Priama zodpovednosť za danú oblasť vrátane ekonomických efektov.

Outsourcing marketingových disciplín je podmienený dokonalou znalosťou dannej oblasti firemnej komunikácie klienta.

Pre realizáciu outsourcingu jednotlivých fází mechanizmu 3D komunikácie, ponúkame 3D index, ktorý je okrem iného dokonalým zadávacím briefom.

3D index

3D komunikácia je často podceňovaný ale nie úplne lacný marketingový nástroj. Jeho materiálna podstata si vo firme vynucuje celý rad fyzických úkonov (manipulácia, sklad, distribúcia) a vyvoláva neustálé pochybnosti (nákupná cena, kvalita) u vedenia až po radového zamestnanca. Býva označovaná za problematickú oblasť, ktorá odčerpáva veľa finančných zdrojov s veľakrát nerelevantným efektom. Rozhodovanie i určovanie výšky budgetov má viac pocitový než racionálny charakter.

Jedným z výrazných odlišností od ostatných komunikačných nástrojov je priama úmera jej efektivity na internú organizáciu a mechanizmus.

3D index nehodnotí iba konečný výstup / efekt, popisuje tiež interné súvislosti a závislosti a meria ich hodnotením konečného výsledku.

3D index má za cieľ usporiadať jednotlivé pohľady vo vnútri firmy na dannú oblasť , zjednotiť názory, vytvoriť stratégiu a efektívnu mieru budgetu.

I. Obecné tézie, premisy

 • definícia 3D komunikácie, hlavné efekty
 • 3+1 D (štvrtý rozmer = marketingová funkcia

II. Analýza súčastného stavu

 • proces výberu predmetov (jednotlivé fáze výberu predmetu, kompetencie, cenové jednania a pod.) – cesta predmetu do firmy
 • cena a jej rozklad (časti ceny vrátane služieb, bonusov a benefitov dodávateľa)
 • systém čerpania budgetov, auditorské limity

Nástroje riadenia 3D komunikácie

 • interné katalógy
 • mechanizmus objednávok a distribúcia
 • obecné doporučenia centrály interným odberateľom a spätná väzba
 • budgety a kontorla ich využitia

Prax použitia predmetu

 • cesta predmetu z firmy k recipientovi
 • kvalita marketingových funkcií predmetu
 • pohľad konečnej cieľovej skupiny
 • porovnanie s konkurenciou

III. Vyhodnotenie systému

Nákupný proces

 • pravidlá výberu predmetu
 • cena
 • auditorské limity
 • efektivita – počty, druh predmetu, obal

Odberateľský proces

 • budget vrátane kontrolných systémov
 • forma a systém internej /externej ponuky
 • mechanizmus objednávok a distribúcia (interný / externý)
 • kontrola využitia predmetov

3D predmet z hľadiska retencie cieľového klienta

 • 3D v retenčnom programu klienta
 • cesta predmetu z firmy k cieľovej skupine
 • kvalita marketingových, motivačných funkcií predmetu
 • pohľad konečného klienta

IV. Proces vyhodnotenia

 • formy vyhodnotenia splnených cieľov
 • kontrolné procesy
 • klasifikácia relevantných cieľov pre jednotlivé cieľové skupiny
 • mechanizmus 3D klienta
 • formy vyhodnotenia
 • metodika stanovenia relatívnych efektov

V. Proces klasifikácie systému danného klienta:

 • Prezentácia produktu a predanie písomného briefu/ dotazníku
 • Pohovory s kompetentnými pracovníkmi ovplyvňujúcimi proces 3D
 • Úprava štruktúry Indexu podľa konkrétnych okolností danného klienta, stanovenie koeficientov
 • Prezentácia postupu vyhodnotenia
 • Prieskum , pohovory s odberateľmi v procesu, focus groups
 • Prezentácia konečného materiálu

VI. Hlavné otázky pre stanovenie 3D indexu:

 • Ako formulujeme hlavné ciele 3D komunikácie?
 • Prečo vynakladáme toľko finančných prostriedkov, je nevyhnutné realizovať 3D v takom rozsahu?
 • Sú ciele stanovené správne a je ich počet úplný?
 • Ako danných cieľov dosahujeme (efektivita)?
 • Aké je rozhodovanie (kompetencia) a na základe akých informácií?